TTLV: Giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho học sinh THPT ở Hà Nội ... - NguonTinViet

by 6:37 PM 0 comments
Nguon Tin Viet


Thông tin luận văn “Giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho học sinh các trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay” của HVCH Trần Văn Năng, chuyên ngành Chính trị học.


1. Họ và tên học viên: Trần Văn Năng


2. Giới tính: Nam


3. Ngày sinh: 10/04/1979


4. Nơi sinh: Hà Nội


5. Quyết định công nhận học viên số: 2119/2011/QĐ-XHNV-SĐH ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.


6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không


7. Tên đề tài luận văn: “Giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho học sinh các trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay”.


8. Chuyên ngành: Chính trị học; Mã số: 60 31 02 01.


9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Thái Bình hiện công tác tại: Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân.


10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:


Về lí luận: Lí thuyết về Chủ nghĩa yêu nước (Trọng tâm là giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho học sinh THPT trên địa bàn thủ đô Hà Nội hiện nay), Thực trạng – Giải pháp của công tác trên. Chỉ ra một số nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp tích cực về công tác giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho học sinh.


Về thực tiễn: Phản ánh thực trạng giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho học sinh THPT hiện nay; khảo sát một số trường THPT trên địa bàn thủ đô, chỉ ra nguyên nhân và đưa ra giải pháp để làm tốt nhiệm vụ giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho học sinh.


Theo đó luận văn đã đánh giá chất lượng công tác giảng dậy chủ nghĩa yêu nước cho học sinh THPT trên địa bàn thủ đô Hà Nội: những mặt tích cực và hạn chế.


11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho học sinh THPT trên địa bàn thủ đô Hà Nội hiện nay thông qua các môn học và các chương trình ngoại khoá..


12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Đẩy mạnh công tác giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho học sinh các trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay.INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name: Tran Van Nang 2. Sex: Male


3. Date of birth: 10, April, 1979 4. Place of birth: Ha Noi


5. Admission decision number: 2119/2011/QD-XHNV-SDH dated 01/11/2011


6. Changes in academic process: None


7. Official thesis title: The educating patriotism to high school students in Ha Noi nowadays.


8. Major: Political science 9. Code: 60 31 02 01


10. Supervisor: PhD. Pham Thai Binh – The people is Police Academy.


11. Summary of the findings of the thesis:


Theory: The theory of patriotism ( Central on educating patriotism to high school students in Hanoi nowadays.), the context and solution of the alone task. Pointing out some causes and promote some positive solution for educating patriotism.


Practice: Reflecting the sitration of educating patriotism to high school students in Hanoi, pointing out the causes and promoting solutions to complete the task well.


Accordingly the thesis has assessed the quality of teaching patriotism to high school students in Hanoi: advantages and disadvantages.


12. Practical applicability: Teaching patriotism to high school students in Hanoi nowadays through subjects and extra-curricular activities.


13. Further research directions, if any: Enhancing the education of patriotism for high school students in Hanoi nowadays.theo Nguon Tin

Anonymous

Developer

Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Curabitur blandit tempus porttitor. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor.

0 comments:

Post a Comment