TTLV: Đảng bộ huyện Sóc Sơn lãnh đạo công tác giáo dục – đào tạo - NguonTinViet

by 11:37 AM 0 comments
Nguon Tin Viet

Thông tin luận văn “Đảng bộ huyện Sóc Sơn lãnh đạo công tác giáo dục – đào tạo từ năm 2000 đến năm 2010″ của HVCH Nguyễn Thị Thanh Hoà, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.


1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Thanh Hoà


2. Giới tính: Nữ


3. Ngày sinh: 22/06/1986


4. Nơi sinh: Sóc Sơn – Hà Nội


5. Quyết định công nhận học viên số: 1335/2008/QĐ-XHNV-KH&SĐH, ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.


6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Thay đổi tên đề tài


7. Tên đề tài Luận văn: “Đảng bộ huyện Sóc Sơn lãnh đạo công tác giáo dục – đào tạo từ năm 2000 đến năm 2010”


8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam


9. Mã số: 60 22 56


10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Thu Hương – Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.


11. Tóm tắt các kết quả của Luận văn


- Hệ thống hoá chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ Thành phố Hà Nội và Đảng bộ huyện Sóc Sơn về công tác giáo dục – đào tạo trong những năm 2000 – 2010.


- Phân tích quá trình Đảng bộ huyện Sóc Sơn lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục – đào tạo trên địa bàn huyện từ năm 2000 đến năm 2010.


- Đưa ra những nhận xét về kết quả đạt được, những hạn chế, kinh nghiệm và bài học rút ra trong quá trình lãnh đạo phát triển giáo dục – đào tạo của Đảng bộ huyện Sóc Sơn.


12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn


Luận văn là nguồn tài liệu tham khảo cần thiết cho việc nghiên cứu lịch sử Đảng bộ huyện Sóc Sơn nói riêng và lịch sử Đảng nói chung về công tác phát triển giáo dục – đào tạo.


13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo


Nghiên cứu công tác giáo dục – đào tạo của Đảng bộ huyện Sóc Sơn từ năm 2011 đến năm 2020.


14. Các công trình đã công bố có liên quan đến Luận văn


Đảng bộ huyện Sóc Sơn lãnh đạo xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện thời kì 1996 – 2006.INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name : NGUYEN THI THANH HOA 2. Sex: Female


3. Date of birth: 22th June, 1986


4. Place of birth: Soc Son District, Ha Noi Province, Vietnam.


5. Admission decision number: 1355/2008/QĐ-XHNV-KH&SĐH Dated: 24th October, 2008 by the Headmaster of University of Social Science and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.


6. Changes in academic process: Change thesis title


7. Official thesis title: “Party leaders Soc Son district education – training from 2000 to 2010″


8. Major: History of the Communist Party of Vietnam 9. Code: 60 22 56


10. Supervisors: Associate Professor Tran Thi Thu Huong, Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Adminitration.


11. Summary of the findings of the thesis:


- Formalized guidelines and policies of the Communist Party of Vietnam, Hanoi City Party Committee and Party Soc Son of education – training in the years 2000-2010.


- Analysis of the Soc Son district Party leaders perform development tasks of education – education in the district from 2000 to 2010.


- Provide comments on the results achieved, constraints, experiences and lessons learned in the process of leadership development education – training of Soc Son District Party Committee.


12. Practical applicability, if any:


Thesis is the reference source needed for the study of Party history Soc Son district in particular and the history of the Communist Party general educational development – training.


13. Further research directions, if any:


Research education – training of Soc Son District Party Committee from 2011 to 2020.


14. Thesis-related publications:


Soc Son district Party leaders to build economic infrastructure – in the district social period 1996 – 2006.

theo Nguon Tin

Anonymous

Developer

Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Curabitur blandit tempus porttitor. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor.

0 comments:

Post a Comment