Saturday, December 28, 2013

Chuyển mục tiêu giảng dạy giáo dục đại học(Dân trí) – Chuyển mục tiêu giảng dạy từ cung cấp kiến thức là chủ yếu sang phát triển năng lực, phẩm chất của sinh viên. Bên cạnh đó chuyển mô hình phát triển giáo dục đại học dựa trên quy mô, số lượng sang mô hình phát triển dựa trên chất lượng, hiệu quả.

Đây là phần tóm tắt tin, Mời bạn xem đầy đủ ở Nguồn sau: http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/chuyen-muc-tieu-giang-day-giao-duc-dai-hoc-821221.htm


via

0 comments:

Post a Comment

Bạn Nên Xem:

Bài Viết Liên Kết