TTLV: Gio dục tiểu học miền ni pha Bắc Việt Nam | Trường ... - NguonTinViet

by 7:52 AM 0 comments
Nguon Tin Viet


27/11/2013, 13:08Thông tin luận văn “Giáo dục tiểu học miền núi phía Bắc Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp xã Púng Luông, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái” của HVCH Nguyễn Ngọc Trìu, chuyên ngành Dân tộc học.


1. Họ và tên học viên: Nguyễn Ngọc Trìu


2. Giới tính: Nam


3. Ngày sinh: 02/04/2986


4. Nơi sinh: Phường Cam Giá, Gia Sàng, Thái Nguyên


5. Quyết định công nhận học viên số: 1599 Ngày 25 tháng 12 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội


6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:


7. Tên đề tài luận văn: Giáo dục tiểu học miền núi phía Bắc Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp xã Púng Luông, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái.


8. Chuyên ngành: Dân tộc học; Mã số: 60 22 70


9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Văn Chính. Cán bộ giảng dạy bộ môn Nhân học, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.


10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:


* Giáo dục tiểu học miền núi phía Bắc Việt Nam sau phổ cập giáo dục tiểu học đã đạt được những thành tựu nhất định trong việc huy động trẻ đến trường, giảm tỉ lệ trẻ bỏ học, mở rộng hệ thống trường lớp tới khắp các thôn bản…Tuy nhiên, nhìn nhận thực tế, giáo dục tiểu học miền núi nhiều năm qua phát triển về số lương nhưng chất lượng vẫn còn rất nhiều vấn đề còn tồn tại, hạn chế.


* Nghiên cứu về giáo dục tiểu học miền núi phía bắc Việt Nam thông qua nghiên cứu trường hợp cụ thể một xã Púng Luông thuộc huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái để làm sáng tỏ nhiều vấn đề. Đặc biệt là, những tác động của các điều kiện văn hoá xã hội, tự nhiên và những trở ngại trong việc đến trường của học sinh vùng dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam. Nguyên nhân khiến trẻ bỏ học, trẻ em gái ít được đến trường, dạy tiếng Việt, chính sách thu hút và đãi ngộ giáo viên miền núi và sự thiếu thốn của cơ sở vật chất đối với giáo dục tiểu học đang tồn tại. Trên cơ sở phân tích những tồn tại và hạn chế của giáo dục tiểu học miền núi, nghiên cứu đưa ra các giải pháp, kiến nghị đối với vấn đề.


11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, giảng dạy. Ngoài ra, nghiên cứu sẽ cung cấp những giải pháp với các nhà quản lí giáo dục tìm hiểu và tham khảo đưa vào thực tế trong quá trình nâng cao giáo dục tiểu học miền núi.INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name: Nguyen Ngoc Triu


2. Sex: Male


3. Date of birth: 02/04/2986


4. Place of birth: Cam Gia Village, Gia Sang District, Thai Nguyen Province


5. Admission decision number: 1599 Dated December, 25 2008


6. Changes in academic process: Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University – Hanoi


7. Official thesis title: Primary education at Northern Mountains of Vietnam: Case study Pung Luong Village, Mu Cang Chai District, Yen Bai Province


8. Major: Ethnology 9. Code: 60 22 70


10. Supervisors: Assoc.Prof.Dr.Nguyễn Văn Chính. Lecturer of Department of Anthropology, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University – Hanoi


11. Summary of the findings of the thesis:


* Primary education at the Northern Mountainous of Vietnam after the Primary Education Universal has made certain achievements in raising school enrolment, reducing school dropout rates, expanding the School system to villages… However, in realistic, the Primary Education at the Mountain area for many years develops in number but the quality has a lot of problems still exist, limited.


* Research on Primary Education at Northern Mountainous of Vietnam through specific case studies Pung Luong Commune of Mu Cang Chai District, Yen Bai Province to clarify many issues. In particular, they are the impact of social, cultural, natural conditions and the obstacles of Ethnic Minorities in Northern of Vietnam in going to school. The reason why children drop out of school, the fewer girls are gone to school, teaching Vietnamese, the policies and incentives to attract Teachers and the lack of facilities for Primary Education. Based on the analysis of the shortcomings and limitations of the Primary Education at Mountainous areas, the researching aims to offer solutions and recommendations for the issues.


12. Practical applicability, if any: It is used as resource for Researching and Teaching. In addition, the research will provide solutions to the Education Managers to study and consider as reference documentation for the process of improving Primary Education at Mountainoustheo Nguon Tin

Anonymous

Developer

Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Curabitur blandit tempus porttitor. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor.

0 comments:

Post a Comment