Nhất trí ban hành nghị quyết về đổi mới giáo dục

by 4:42 AM 0 comments

- Bế mạc hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI – Tổng bí thư

Nguyễn Phú Trọng cho biết, hội nghị đã nhất trí ban hành nghị quyết về đổi mới căn

bản, toàn diện giáo dục và đào tạo…Sau 10 ngày làm việc, trưa ngày 9/10, tại Hà Nội, hội nghị lần thứ 8, Ban chấp

hành Trung ương Đảng khóa XI đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đã đề ra.


Phát biểu bế mạc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khái quát những kết quả chủ yếu

đã đạt được và nhấn mạnh, làm rõ thêm một số vấn đề để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ

đạo thực hiện nghị quyết của hội nghị…


Trung ng ng, Ngh quyt, gio dc, Tng B Th, Nguyn Ph Trng

Ảnh: Lê Huyền


Tổng bí thư cho biết: Phát triển những kết quả đã đạt được tại Hội nghị Trung ương

6, Hội nghị lần này đã thảo luận và nhất trí ban hành Nghị quyết về đổi mới căn bản,

toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong

điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.


So với Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII, Nghị quyết của Hội nghị lần này đã kế

thừa, bổ sung, phát triển nhiều nội dung đổi mới về nhận thức, tư duy, quan điểm, tư

tưởng chỉ đạo và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện.Về nhận thức, Trung ương cho

rằng, đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp

thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục -

đào tạo cùng các cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm việc thực hiện; đổi mới từ sự

lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đến đổi mới các cơ sở giáo dục – đào tạo và

sự tham gia của gia đình, cộng đồng xã hội và bản thân người học; đổi mới ở tất cả

các bậc học, ngành học, ở cả Trung ương và địa phương.


Đổi mới căn bản và toàn diện không có nghĩa là làm lại tất cả từ đầu mà phải kế

thừa, phát triển những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đúng đắn, phát huy những thành tựu

và kinh nghiệm tốt đã có, đồng thời bổ sung những quan điểm, tư tưởng mới, kiên quyết

chấn chỉnh những lệch lạc, những việc làm trái quy luật, phát triển những nhân tố

mới.


Đổi mới phải đảm bảo tính hệ thống, phù hợp với từng loại đối tượng và cấp học, có

tầm nhìn dài hạn, các giải pháp đồng bộ, khả thi, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm,

lộ trình, bước đi phù hợp.Về mục tiêu của đổi mới lần này, Trung ương chỉ rõ, phải

tạo cho được chuyển biến căn bản về chất lượng và hiệu quả giáo dục – đào tạo; khắc

phục cơ bản các yếu kém kéo dài đang gây bức xúc trong xã hội.


Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng

của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, hết lòng phục vụ nhân dân và đất nước; có

hiểu biết và kỹ năng cơ bản, khả năng sáng tạo để làm chủ bản thân, sống tốt và làm

việc hiệu quả.


Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có

cơ cấu và phương pháp giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các

điều kiện nâng cao chất lượng. Hệ thống giáo dục và đào tạo được chuẩn hóa, hiện đại

hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa, hội nhập quốc tế; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa

và mang đậm bản sắc dân tộc.


Để thực hiện mục tiêu nêu trên, phải thực sự coi giáo dục và đào tạo là sự nghiệp

của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục là đầu

tư cho phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển

kinh tế – xã hội.  • Chi Mai


Nguồn: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/144106/nhat-tri-ban-hanh-nghi-quyet-ve-doi-moi-giao-duc.html


via

Anonymous

Developer

Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Curabitur blandit tempus porttitor. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor.

0 comments:

Post a Comment